زمینه فعالیت : 

لوله گاز توکار گاز "2 تولیدی صنعتی کچو

25,316 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"2 تولیدی صنعتی کچو

25,316 تومان
  سبد خرید

لوله گاز توکار گاز "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار "1/2 1 تولیدی صنعتی کچو

25,316 تومان
  سبد خرید

لوله گاز توکار گاز "1/4 1 تولیدی صنعتی کچو

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/4 1 تولیدی صنعتی کچو

25,316 تومان
  سبد خرید

لوله گاز توکار گاز "1 تولیدی صنعتی کچو

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1 تولیدی صنعتی کچو

25,316 تومان
  سبد خرید

لوله گاز توکار گاز "3/4 تولیدی صنعتی کچو

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"3/4 تولیدی صنعتی کچو

25,316 تومان
  سبد خرید

لوله گاز توکار گاز "1/2 تولیدی صنعتی کچو

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 تولیدی صنعتی کچو

25,316 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"2 نورد و لوله یاران

26,484 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 1 نورد و لوله یاران

26,484 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/4 1 نورد لوله یاران

26,484 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1 نورد لوله یاران

26,971 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"3/4 نورد و لوله یاران

27,166 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 نورد و لوله یاران

27,166 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز " 2 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"2 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز " 1/2 1 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 1 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز " 1/4 1 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/4 1 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "3/4 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"3/4 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/2 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "2 ساوه

26,922 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"2 ساوه

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/2 1 ساوه

26,922 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 1 ساوه

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/4 1 ساوه

26,922 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/4 1 ساوه

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله توکارگاز "1 ساوه

26,922 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار "1 ساوه

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله توکارگاز "3/4 ساوه

26,922 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار "3/4 ساوه

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/2 ساوه

26,922 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 ساوه

25,851 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "2 سپاهان

27,760 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"2 سپاهان

26,698 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان

26,698 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/4 1 سپاهان

27,760 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/4 1 سپاهان

26,698 تومان
  سبد خرید

لوله توکارگاز "1 سپاهان

27,760 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار "1 سپاهان

26,698 تومان
  سبد خرید

لوله توکارگاز "3/4 سپاهان

27,760 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار "3/4 سپاهان

26,698 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/2 سپاهان

27,760 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 سپاهان

24,195 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران

24,050 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران

24,050 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران

24,050 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران

24,050 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

24,050 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران

25,656 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس

24,439 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس

24,439 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس

24,439 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس

24,439 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

25,705 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

25,705 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

25,705 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

23,368 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

23,368 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

23,368 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو

23,368 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو

23,368 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

25,413 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

25,412 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا

24,342 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا

25,803 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا

25,803 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 لوله و پروفیل کیهان

28,334 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "4 ضخامت 4 نورد و لوله یاران

25,024 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "3 ضخامت 3 نورد لوله یاران

25,024 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران

25,024 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران

25,024 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران

25,024 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران

26,192 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران

26,192 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری

24,050 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری

25,803 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"8 ضخامت 4 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"6 ضخامت 4 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"5 ضخامت 4 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"4 ضخامت 3 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3 ضخامت 3 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"2 ضخامت 3 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 ساوه

22,881 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 ساوه

24,147 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"8 ضخامت 4 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"6 ضخامت 4 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"5 ضخامت 4 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"4 ضخامت 3 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3 ضخامت 3 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"2 ضخامت 3 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 سپاهان

23,660 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 سپاهان

25,608 تومان
  سبد خرید

لوله سیاه تست شده " 4 نورد و لوله یاران

26,192 تومان
  سبد خرید

لوله سیاه تست شده " 3 نورد و لوله یاران

26,192 تومان
  سبد خرید

لوله سیاه تست شده " 2 نورد و لوله یاران

27,166 تومان
  سبد خرید

لوله سیاه تست شده " 1 نورد و لوله یاران

26,192 تومان
  سبد خرید

لوله سیاه تست شده " 3/4 نورد و لوله یاران

27,166 تومان
  سبد خرید

لوله سیاه تست شده " 1/2 نورد و یاران

27,166 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "6 ضخامت 4 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "5 ضخامت 4 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "4 ضخامت 3.5 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "3 ضخامت 3.5 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "1/2 2 ضخامت 3.5 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "2 ضخامت 2.5 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "1/2 1 ضخامت 2.5 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "1 ضخامت 2.5 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "3/4 ضخامت 2 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "1/2 ضخامت 2 سپنتا

27,458 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "36 درز اسپیرال 8 کالوپ

26,095 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "32 درز اسپیرال 8 کالوپ

26,095 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "30 درز اسپیرال 8 کالوپ

26,095 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "14 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ

30,277 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "12 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ

25,997 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "10 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ

26,095 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "8 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ

26,192 تومان
  سبد خرید

لوله آبرسانی "6 درز مستقیم ضخامت 6 کالوپ

26,484 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان

25,461 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیزه "4 ضخامت 3.5 سپنتا

33,300 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیزه "3 ضخامت 3 سپنتا

33,300 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیزه "2 ضخامت 3 سپنتا

33,300 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیزه "1/2 1 ضخامت 3 سپنتا

33,300 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیزه "1/4 1 ضخامت 2.5 سپنتا

33,300 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیزه "1 ضخامت 2.5 سپنتا

33,300 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیزه "3/4 ضخامت 2 سپنتا

3,650 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیزه "1/2 ضخامت 2 سپنتا

33,835 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 ساوه

32,716 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 ساوه

32,132 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 ساوه

32,716 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 ساوه

32,132 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 ساوه

32,716 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 ساوه

32,132 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 ساوه

32,716 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 ساوه

32,718 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 ساوه

32,716 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 سپاهان

32,911 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 سپاهان

32,911 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 سپاهان

32,911 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 سپاهان

32,902 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 سپاهان

32,911 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 سپاهان

32,911 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 سپاهان

32,911 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 سپاهان

32,911 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 سپاهان

32,911 تومان
  سبد خرید

لوله مبلی 28 ضخامت 1 سپنتا

29,453 تومان
  سبد خرید

لوله مبلی 25 ضخامت 1 سپنتا

29,453 تومان
  سبد خرید

لوله مبلی 20 ضخامت 1 سپنتا

29,453 تومان
  سبد خرید

لوله مبلی 18 ضخامت 1 سپنتا

29,453 تومان
  سبد خرید

لوله مبلی 16 ضخامت 1 سپنتا

29,453 تومان
  سبد خرید

لوله مبلی 13 ضخامت 1 سپنتا

29,453 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40

10,223,850 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40

7,935,655 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40

6,669,845 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40

5,355,350 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40

4,381,650 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40

3,359,265 تومان
  سبد خرید

لوله 2 اینچ بدون درز رده 40

10,223,850 تومان
  سبد خرید

لوله 1/2 1 اینچ بدون درز رده 40

7,935,655 تومان
  سبد خرید

لوله 1/4 1 اینچ بدون درز رده 40

6,669,845 تومان
  سبد خرید

لوله 1 اینچ بدون درز رده 40

5,355,350 تومان
  سبد خرید

لوله 3/4 اینچ بدون درز رده 40

4,381,650 تومان
  سبد خرید

لوله 1/2 اینچ بدون درز رده 40

3,359,265 تومان
  سبد خرید

لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

24,050 تومان
  سبد خرید

لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران

25,656 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس

24,439 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

26,950 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا

24,342 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیان پرشیا

25,803 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیهان

28,334 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 گروه صنعتی تهران شرق

24,001 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 گروه صنعتی تهران شرق

25,656 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 یاران

25,024 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 یاران

26,192 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صابری

24,050 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صابری

25,803 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل

22,979 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2 نیکان پروفیل

24,634 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 3 ساوه

21,810 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2.5 ساوه

24,327 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2 ساوه

23,563 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2.5 فولاد علویجه

24,342 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2 فولاد علویجه

24,342 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2 سپاهان

23,076 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 3 سپاهان

21,810 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 11/2 ضخامت 2.5 سپاهان

21,810 تومان
  سبد خرید

تیرآهن لانه زنبوری 18

4,089,540 تومان
  سبد خرید

تیرآهن لانه زنبوری 16

3,213,210 تومان
  سبد خرید

تیرآهن لانه زنبوری 14

2,570,568 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 صبح پارسان

15,627 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 فولاد اشتهارد

15,773 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 فولاد البرز غرب

16,016 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 18 بلند پروفیل صنعت ماهان

3,242,421 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 بلند پروفیل صنعت ماهان

2,658,201 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 بلند پروفیل صنعت ماهان

2,142,140 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 بلند پروفیل صنعت ماهان

2,142,140 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار زاگرس شهرکرد

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3 زاگرس شهرکرد

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 اجدار A3 زاگرس شهرکرد

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3 زاگرس شهرکرد

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3 ذوب آهن اصفهان

15,579 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 اجدار A3 ذوب آهن اصفهان

16,170 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A3 ذوب آهن اصفهان

16,709 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

6,767,215 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 24 ذوب‌آهن اصفهان بنگاه اصفهان

5,871,411 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

5,014,555 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

3,446,898 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

2,862,678 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

2,385,565 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه‌ای

1,996,085 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 سبک کرمانشاه شاخه‌ای

1,188 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

17,477 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

15,335 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

15,773 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

15,773 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

16,990 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

15,140 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

15,237 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد سبا                       

23,953 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد سبا                       

23,271 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

15,529 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد سبا                       

23,400 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد سبا                       

23,271 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 12 ذوب اصفهان

15,335 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد سبا

23,660 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد صبا

23,660 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد صبا

24,147 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد صبا

24,245 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 برش خورده 1250 پروفیل موکریان

15,954 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 برش خورده 1000 پروفیل موکریان

15,954 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 3 رول 600 نورد و لوله اهواز

20,642 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2.8 رول 600 نورد و لوله اهواز

20,642 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز

20,642 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2.3 رول 600 نورد و لوله اهواز

20,642 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 رول 600 نورد و لوله اهواز

20,642 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 15 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی

22,248 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 12 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی

24,449 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 10 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی

22,248 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 60 فابریک 1250 خرم آباد

22,784 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 50 فابریک 1250 خرم آباد

118 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 40 فابریک 1250 خرم آباد

22,784 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 35 فابریک 1250 خرم آباد

22,784 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 30 فابریک 1250 خرم آباد

22,784 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 25 فابریک 1250 خرم آباد

22,784 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 20 فابریک 1250 خرم آباد

22,784 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 15 فابریک 1250 خرم آباد

118 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 30 فابریک 1000فولاد اصفهان

22,395 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 25 فابریک 1000فولاد اصفهان

22,395 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 20 فابریک 1000فولاد اصفهان

22,395 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 15 فابریک 1000فولاد اصفهان

22,395 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 برش خورده 1250 فولاد صبح پارسیان

15,237 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 برش خورده 1000 فولاد صبح پارسیان

15,337 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 برش خورده 1000 نیکان پروفیل

25,480 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 برش خورده 1250 نیکان پروفیل

24,634 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 فابریک 1250 نیکان پروفیل

24,634 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 فابریک 1000 نیکان پروفیل

24,634 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 برش خورده 1000

24,634 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 برش خورده 1250 ساوه

23,563 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 فابریک 1250 ساوه

23,563 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان

22,098 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 10 رول 1250 فولاد گیلان

22,102 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان

118 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 8 رول1250 فولاد گیلان

22,102 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز

15,277 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان

22,102 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان

22,492 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز

15,287 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان

16,464 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان

16,260 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان

23,953 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان

23,174 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان

23,953 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان

24,926 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان

16,211 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان

16,163 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _ 132 کیلویی

15,773 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 فابریک فایکو

25,997 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 سبک فایکو

15,588 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین

25,997 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین

25,997 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین

25,997 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین

25,803 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین

25,803 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 15 فابریک 1500 فولاد مبارکه

24,342 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه

24,245 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 12 فابریک 1500 فولاد مبارکه

24,050 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه  12 رول 1500 فولاد مبارکه

23,953 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه

23,271 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه

23,271 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 8 فابریک 1500 فولاد مبارکه

24,050 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه

23,953 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 بلند ناب تبریز

18,035 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 6 فابریک 1500 فولاد مبارکه

23,271 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه

23,368 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 بلند ناب تبریز

16,455 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه

23,271 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

15,871 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3 روهینا جنوب دزفول

15,871 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 روهینا جنوب دزفول

15,871 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه

23,953 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3 روهینا جنوب دزفول

15,871 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A3 روهینا جنوب دزفول

16,066 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 اجدار A3 روهینا جنوب دزفول

16,082 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه

23,660 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه

24,245 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 20 ظفر بناب 255 کیلویی

15,919 تومان
  سبد خرید

تيرآهن 14 ظفر بناب 135 کیلویی

15,822 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A2 فولاد ظفر بناب

118 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه

24,439 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3فولاد نیشابور

15,287 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور

15,287 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور

15,287 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

15,287 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 اجدار A3فولاد نیشابور

15,287 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3فولاد نیشابور

15,287 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3فولاد ظفر بناب

15,627 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3فولاد ظفربناب

15,627 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3فولاد ظفر بناب

15,627 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3فولاد ظفر بناب

15,627 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3فولاد ظفربناب

17,173 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 اجدار A3فولاد ظفر بناب

15,627 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3فولاد ظفر بناب

15,675 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A3فولاد ظفر بناب

15,919 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 اجدار A2فولاد ظفربناب

15,919 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2فولاد ظفربناب

16,211 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

15,822 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز

15,822 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

15,822 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

16,114 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

16,066 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3فولاد کویر کاشان

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3فولاد کویر کاشان

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3فولاد کویر کاشان

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3فولاد کویر کاشان

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3فولاد کویر کاشان

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 اجدار A3فولاد کویر کاشان

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3فولاد کویر کاشان

15,773 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A3فولاد کویر کاشان

16,066 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 اجدار A3فولاد کویر کاشان

16,066 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 اجدار A3فولاد کویر کاشان

16,552 تومان
  سبد خرید

بازاربزرگ عمده فروشی آنلاین ایران

آرکارنو

آرکارنو با تمرکز بر ایجاد فضای تبادلی بین اصناف و تولیدکنندگان ، بازار آنلاین عمده فروشی بزرگی برای فروش کالاهای مختلف ایجاد نموده است . در این پلتفرم اینترنتی ، تولیدکنندگان ، تامین کنندگان و واردکنندگان عمده کشور ، محصولات خود را در ویترین فروشگاه آنلاین اختصاصی خود در پلتفرم عمده فروشی آرکارنو قرار میدهند . تجار ، بازرگانان و اصناف مخاطبین اصلی این پلتفرم هستند ، چراکه مجموعه ای بی نظیر و متنوع از محصولات را تنها با چند کلیک در اختیار خواهند داشت . آرکارنو همچنین با ایجاد بسترهای صادراتی ، امکانات خوبی را برای تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان به منظور دستیابی به بهترین محصولات و همچنین پرسودترین بازارهای جهانی فراهم آورده. از بازار بزرگ عمده فروشی آنلاین آرکارنو غافل نشو!

درباره آرکارنو