آهن آلات مفید

زمینه فعالیت : 

میلگرد 12 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان

24,402 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 فولاد خرمدشت تاکستان

24,402 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد الماس تاکستان

24,745 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد الماس تاکستان

24,745 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان

25,235 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 فولاد الماس تاکستان

25,235 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد سیادن ابهر

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر

24,206 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر

24,206 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سیادن ابهر

24,794 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 فولاد بافق یزد

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 فولاد بافق یزد

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 فولاد بافق یزد

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فولاد بافق یزد

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد بافق یزد

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد بافق یزد

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد بافق یزد

23,618 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد بافق یزد

23,618 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A3 فولاد بافق یزد

24,892 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A3 فولاد بافق یزد

26,852 تومان
  سبد خرید

سپری 4 نورد سجاد

25,480 تومان
  سبد خرید

سپری 5 بنگاه اصفهان

26,950 تومان
  سبد خرید

سپری 4 بنگاه اصفهان

26,950 تومان
  سبد خرید

سپری ۵ شکفته مشهد

25,480 تومان
  سبد خرید

سپری 5 سپهر ایرانیان

25,970 تومان
  سبد خرید

سپری 4 سپهر ایرانیان

25,970 تومان
  سبد خرید

سپری 5 زاگرس شهرکرد

24,990 تومان
  سبد خرید

سپری 4 زاگرس شهرکرد

24,990 تومان
  سبد خرید

نبشی 4*50*50 نورد فولاد تهران

24,794 تومان
  سبد خرید

نبشي 12*120*120 طول 6 متری نورد آریان فولاد

24,500 تومان
  سبد خرید

نبشي 12*120*120 طول 12 متری نورد آریان فولاد

24,500 تومان
  سبد خرید

نبشی 6*60*60 صبا فولاد منظومه اصفهان

24,794 تومان
  سبد خرید

نبشی 5*50*50 صبا فولاد منظومه اصفهان

24,794 تومان
  سبد خرید

نبشی 7*80*80 فولاد ناب تبریز

25,676 تومان
  سبد خرید

نبشی 7*70*70 فولاد ناب تبریز

25,578 تومان
  سبد خرید

نبشی 5*60*60 فولاد ناب تبریز

25,676 تومان
  سبد خرید

نبشی 5*50*50 فولاد ناب تبریز

25,676 تومان
  سبد خرید

نبشی 3*40*40 فولاد ناب تبریز

26,068 تومان
  سبد خرید

نبشی 3*40*40 فولاد نستا

24,990 تومان
  سبد خرید

نبشي 4*40*40 شکفته مشهد

24,941 تومان
  سبد خرید

نبشی 10*100*100 سپهر ایرانیان

25,186 تومان
  سبد خرید

نبشی 2.5*30*30 سپهر ایرانیان

24,990 تومان
  سبد خرید

پروفیل ستونی 3.8*135*135 نیکان پروفیل

35,770 تومان
  سبد خرید

پروفیل ستونی 3*135*135 نیکان پروفیل

35,770 تومان
  سبد خرید

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

36,750 تومان
  سبد خرید

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

34,202 تومان
  سبد خرید

پروفیل ستونی 3*135*135 ساوه

37,730 تومان
  سبد خرید

پروفیل ستونی 4*135*135 ساوه

37,730 تومان
  سبد خرید

لوله صدرا پروفیل کاوه ضخامت2 با ورق مبارکه

36,309 تومان
  سبد خرید

لوله صدرا پروفیل کاوه ضخامت2 با ورق گیلان

36,309 تومان
  سبد خرید

پروفیل 3*60*80 اصفهان

21,560 تومان
  سبد خرید

پروفیل 3*40*100 پروفیل فولادی اصفهان

35,966 تومان
  سبد خرید

پروفیل 2.5*90*90 پروفیل فولادی اصفهان

34,006 تومان
  سبد خرید

پروفیل 2.5*40*40 پروفیل فولادی اصفهان

35,868 تومان
  سبد خرید

ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 هفت الماس

48,216 تومان
  سبد خرید

ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 هفت الماس

48,216 تومان
  سبد خرید

ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 هفت الماس

48,216 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 1.5 رول 1000 هفت الماس

38,514 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 1 رول 1250 هفت الماس

39,004 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 1 رول 1000 هفت الماس

39,004 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.9 رول 1250 هفت الماس

39,004 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.8 رول 1250 هفت الماس

39,004 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.7 رول 1250 هفت الماس

39,004 تومان
  سبد خرید

خاموت ساده سایز 10

26,264 تومان
  سبد خرید

خاموت مهندسی سایز 10

26,264 تومان
  سبد خرید

خاموت ساده سایز8

27,440 تومان
  سبد خرید

خاموت مهندسی سایز 8

27,587 تومان
  سبد خرید

کلاف 10 آجدار A3 نورد فولاد گلستان

25,578 تومان
  سبد خرید

کلاف 8 آجدار A3 نورد فولاد گلستان

25,578 تومان
  سبد خرید

کلاف 10 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

23,716 تومان
  سبد خرید

کلاف 8 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

23,716 تومان
  سبد خرید

کلاف 10 آجدار A2 فولاد الیگودرز

25,774 تومان
  سبد خرید

کلاف 8 آجدار A2 فولاد الیگودرز

25,774 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 ساده A1 نوین متین

26,950 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 ساده A1 نوین متین

26,950 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 ساده A1 نوین متین

26,950 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 ساده A1 نوین متین

26,950 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 ساده A1 نوین متین

26,950 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 ساده A1 نوین متین

26,950 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 ساده A1 نوین متین

27,440 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 ساده A1 نوین متین

27,440 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 ساده A1 نوین متین

27,440 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 ساده A1 نوین متین

27,440 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 ساده A1 فولاد کاوه تیکمه داش

26,803 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 ساده A1 فولاد کاوه تیکمه داش

29,400 تومان
  سبد خرید

ناودانی 8 طول 6 متری فولاد نصر آذربایجان

26,460 تومان
  سبد خرید

ناودانی 12 فولاد الماس یزد

25,382 تومان
  سبد خرید

ناودانی 10 فولاد الماس یزد

25,382 تومان
  سبد خرید

ناودانی 12 طول 12 متری فولاد البرز غرب

26,460 تومان
  سبد خرید

ناودانی 10 طول 12 متری فولاد البرز غرب

26,460 تومان
  سبد خرید

ناودانی 8 پروفیل صنعت ماهان

24,696 تومان
  سبد خرید

ناودانی 8 طول 6 متری شکفته

26,656 تومان
  سبد خرید

ناودانی 6 طول 6 متری شکفته

26,705 تومان
  سبد خرید

ناودانی 8 طول 6 متری 33 کیلویی مقاطع فولادی شکفته

25,480 تومان
  سبد خرید

ناودانی 8 سپهر ایرانیان

25,676 تومان
  سبد خرید

ناودانی 6 سپهر ایرانیان

26,460 تومان
  سبد خرید

ناودانی 10 طول 6 متری فولاد ناب تبریز

24,990 تومان
  سبد خرید

پروفیل چهارچوب فرانسوی ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری

35,770 تومان
  سبد خرید

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری

35,770 تومان
  سبد خرید

پروفیل 2*40*40 پرشین فولاد آریا

18,718 تومان
  سبد خرید

پروفیل 2*40*80 پرشین فولاد آریا

18,718 تومان
  سبد خرید

پروفیل 2*20*20 پایا اصفهان

35,770 تومان
  سبد خرید

پروفیل زد 3*Z_180 آسیا

33,320 تومان
  سبد خرید

پروفیل زد 2.5*Z_180 آسیا

33,320 تومان
  سبد خرید

پروفیل 6*140*140 کالوپ

36,260 تومان
  سبد خرید

پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل

34,398 تومان
  سبد خرید

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 نیکان پروفیل

35,378 تومان
  سبد خرید

پروفیل سپری 507 ضخامت 2.5 ساوه

37,730 تومان
  سبد خرید

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 ساوه

37,730 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 1.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

39,004 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 1.25 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

38,416 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 1.25 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

38,416 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 1 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

38,416 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 1 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

38,416 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.9 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

38,416 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.9 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

38,416 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.8 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

38,416 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.8 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

38,416 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.7 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

38,906 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.7 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

39,102 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

43,316 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

41,454 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد امیر کبیر کاشان

46,256 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد امیر کبیر کاشان

41,650 تومان
  سبد خرید

کلاف 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان

27,146 تومان
  سبد خرید

کلاف 8 ساده A1 فولاد کویر کاشان

27,146 تومان
  سبد خرید

کلاف 6.5 ساده A1 فولاد کویر کاشان

26,950 تومان
  سبد خرید

میلگرد 40 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 30 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان

29,155 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 1.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

40,964 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 1.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

40,964 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 1.25 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

40,572 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 1 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

40,180 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.9رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

39,984 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.9رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

39,984 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.8 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

39,984 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.8رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

39,984 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.7 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

40,964 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

40,964 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.5رول 1250فولاد مبارکه اصفهان

40,768 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

41,160 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.6 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

50,372 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

48,314 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.5 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

42,140 تومان
  سبد خرید

ورق گالوانیزه 0.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

42,140 تومان
  سبد خرید

ورق رنگی آبی 0.5 رول 1250 مبارکه

52,920 تومان
  سبد خرید

ورق رنگی نارنجی 0.5 رول 1250 مبارکه

52,920 تومان
  سبد خرید

ورق رنگی سفید 0.5 رول 1250 مبارکه

52,920 تومان
  سبد خرید

ورق رنگی قرمز 0.5 رول 1250 مبارکه

52,920 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 1.5 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

40,964 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 1 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

40,180 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.9رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

39,984 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.8 رول 1250 فولاد مبارکه اصفهان

39,984 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.6 رول 1000 فولاد مبارکه اصفهان

40,964 تومان
  سبد خرید

ورق روغنی 0.5رول 1250فولاد مبارکه اصفهان

40,768 تومان
  سبد خرید

کلاف 6.5 ساده 1006 ذوب آهن اصفهان

25,970 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 حسن رود فولاد گیلان

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان

24,304 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان

24,598 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2 حسن رود فولاد گیلان

24,990 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A3 فولاد سپهر ایرانیان

25,088 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2 فولاد سپهر ایرانیان

25,088 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,471 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,471 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,471 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,471 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,471 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,471 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,471 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,471 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,765 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A3 فولاد شاهین بناب

23,961 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

23,765 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2 فولاد شاهین بناب

24,059 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 ارگ تبریز

23,716 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 ارگ تبریز

23,716 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 ارگ تبریز

23,716 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 نورد کرمان

22,834 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 نورد کرمان

22,834 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A2 نورد کرمان

24,304 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 فایکو

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 فایکو

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 فایکو

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فایکو

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فایکو

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فایکو

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فایکو

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فایکو

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A3 فایکو

24,990 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A3 فایکو

25,627 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A3 نورد گرم سمنان

24,794 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A3 نورد گرم سمنان

25,480 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل

23,226 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A3 ذوب آهن اردبیل

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 ذوب آهن اردبیل

23,226 تومان
  سبد خرید

ميلگرد 12 آجدار A2 فولاد پارس آرمان

23,814 تومان
  سبد خرید

ميلگرد 10 آجدار A2 فولاد پارس آرمان

23,814 تومان
  سبد خرید

ميلگرد 8 آجدار A2 فولاد پارس آرمان

24,892 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 آناهیتا گیلان

24,794 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 آناهیتا گیلان

24,794 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 آناهیتا گیلان

24,794 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 آناهیتا گیلان

24,402 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 آناهیتا گیلان

24,402 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 آناهیتا گیلان

24,402 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 آناهیتا گیلان

24,402 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 آناهیتا گیلان

24,402 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A3 آناهیتا گیلان

24,990 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 آناهیتا گیلان

24,990 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2 آناهیتا گیلان

25,186 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

23,275 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

23,275 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

23,275 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

23,275 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

23,275 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

23,275 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

23,275 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد آذربایجان میانه

23,275 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23,177 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23,520 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23,520 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23,520 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23,520 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23,520 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23,520 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23,520 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

23,716 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کاوه تیکمه داش

24,353 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

23,716 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کاوه تیکمه داش

23,814 تومان
  سبد خرید

ميلگرد 22 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

23,422 تومان
  سبد خرید

ميلگرد 20 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

23,422 تومان
  سبد خرید

ميلگرد 16 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

23,422 تومان
  سبد خرید

ميلگرد 14 آجدار A3 نورد کوثر اهواز

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کیان کاشان

24,794 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کیان کاشان

2,450 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کیان کاشان

24,892 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کیان کاشان

24,892 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کیان کاشان

24,647 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فولاد هیربد

23,618 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد هیربد

23,618 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد هیربد

23,618 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد هیربد

23,667 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد هیربد

23,667 تومان
  سبد خرید

ميلگرد 22 آجدار A3 پرشین فولاد

23,618 تومان
  سبد خرید

ميلگرد 20 آجدار A3 پرشین فولاد

23,618 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

24,108 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

24,108 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

23,814 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

23,814 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

23,814 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

23,814 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

23,814 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

23,814 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

24,304 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A3 فولاد امیرکبیر خزر

24,794 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد

24,745 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد

24,255 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد

24,745 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد

24,304 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 شاهرود

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 شاهرود

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 شاهرود

24,206 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 شاهرود

24,206 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 شاهرود

24,206 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 شاهرود

24,206 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان

23,128 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان

23,128 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان

23,128 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان

23,128 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان

23,128 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان

23,226 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 نورد فولاد یزد احرامیان

23,226 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2 درپاد تبریز

25,970 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

23,912 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

24,451 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

26,117 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان

26,117 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

24,353 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

24,598 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "2 ساوه

42,875 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"2 ساوه

41,993 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/2 1 ساوه

42,875 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 1 ساوه

42,287 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/4 1 ساوه

42,875 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/4 1 ساوه

43,365 تومان
  سبد خرید

لوله توکارگاز "1 ساوه

42,385 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار "1 ساوه

43,365 تومان
  سبد خرید

لوله توکارگاز "3/4 ساوه

42,385 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار "3/4 ساوه

43,365 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/2 ساوه

43,071 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 ساوه

43,365 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "2 سپاهان

39,788 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"2 سپاهان

39,788 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 1 سپاهان

39,788 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/4 1 سپاهان

39,788 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/4 1 سپاهان

38,857 تومان
  سبد خرید

لوله توکارگاز "1 سپاهان

39,788 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار "1 سپاهان

38,857 تومان
  سبد خرید

لوله توکارگاز "3/4 سپاهان

39,788 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار "3/4 سپاهان

38,857 تومان
  سبد خرید

لوله توکار گاز "1/2 سپاهان

39,788 تومان
  سبد خرید

لوله گاز روکار"1/2 سپاهان

38,857 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران

36,456 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران

36,456 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران

35,966 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران

35,966 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

36,260 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران

36,260 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس

36,750 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس

36,750 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس

36,750 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس

36,750 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

36,750 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

36,750 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

36,750 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"4 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

34,202 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

34,202 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"2 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

34,202 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

34,202 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو

34,202 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو

34,202 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

34,202 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

34,202 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا

34,349 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا

35,329 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا

35,329 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران

35,280 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران

35,280 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران

35,280 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری

29,498 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری

30,380 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"8 ضخامت 4 ساوه

40,376 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"6 ضخامت 4 ساوه

36,652 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"5 ضخامت 4 ساوه

36,652 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"4 ضخامت 3 ساوه

35,966 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3 ضخامت 3 ساوه

35,966 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 2 ضخامت 3 ساوه

35,966 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"2 ضخامت 3 ساوه

35,966 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 1 ضخامت 2.5 ساوه

35,966 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/4 1 ضخامت 2.5 ساوه

39,690 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 ساوه

36,652 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"3/4 ضخامت 2.5 ساوه

35,966 تومان
  سبد خرید

لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 ساوه

36,652 تومان
  سبد خرید

لوله سیاه تست شده " 4 نورد و لوله یاران

35,280 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "6 ضخامت 4 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "6 ضخامت 3 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "5 ضخامت 5 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "5 ضخامت 3 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "4 ضخامت 3 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "4 ضخامت 4 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "3 ضخامت 3 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "3 ضخامت 4 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 3 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله تست شده "1/2 2 ضخامت 4 سپاهان

39,739 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 2 ضخامت 2 ساوه

47,236 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2.5 ساوه

46,648 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/2 1 ضخامت 2 ساوه

47,236 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2.5 ساوه

46,648 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/4 1 ضخامت 2 ساوه

47,236 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 ساوه

46,648 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 ساوه

49,392 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 3/4 ضخامت 2 ساوه

49,392 تومان
  سبد خرید

لوله گالوانیز 1/2 ضخامت 2 ساوه

49,392 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40

10,290,000 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40

7,987,000 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40

6,713,000 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40

5,390,000 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40

4,410,000 تومان
  سبد خرید

لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40

3,381,000 تومان
  سبد خرید

لوله 2 اینچ بدون درز رده 40

10,290,000 تومان
  سبد خرید

لوله 1/2 1 اینچ بدون درز رده 40

7,987,000 تومان
  سبد خرید

لوله 1/4 1 اینچ بدون درز رده 40

6,713,000 تومان
  سبد خرید

لوله 1 اینچ بدون درز رده 40

5,390,000 تومان
  سبد خرید

لوله 3/4 اینچ بدون درز رده 40

4,410,000 تومان
  سبد خرید

لوله 1/2 اینچ بدون درز رده 40

3,381,000 تومان
  سبد خرید

لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

38,220 تومان
  سبد خرید

لوله داربستي "1/2 1 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران

38,220 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس

38,906 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس

38,906 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا

36,358 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیان پرشیا

37,338 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 کیهان

34,496 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 کیهان

36,456 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 گروه صنعتی تهران شرق

36,162 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 گروه صنعتی تهران شرق

36,162 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 صابری

35,770 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 صابری

37,534 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 پایا اصفهان

36,750 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2 پایا اصفهان

36,750 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2 نیکان پروفیل

34,594 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 3 ساوه

39,298 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2.5 ساوه

36,652 تومان
  سبد خرید

لوله داربستی "11/2 ضخامت 2 ساوه

37,338 تومان
  سبد خرید

تیرآهن لانه زنبوری 18

6,252,400 تومان
  سبد خرید

تیرآهن لانه زنبوری 16

5,125,400 تومان
  سبد خرید

تیرآهن لانه زنبوری 14

4,341,400 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 صبح  پارسان

15,680 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 فولاد اشتهارد

15,876 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 فولاد البرز غرب

16,121 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 18 بلند پروفیل صنعت ماهان

4,214,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 بلند پروفیل صنعت ماهان

3,302,600 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 بلند پروفیل صنعت ماهان

3,302,600 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار زاگرس شهرکرد

23,912 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

23,912 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 زاگرس شهرکرد

23,912 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3 زاگرس شهرکرد

23,912 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 اجدار A3 زاگرس شهرکرد

23,912 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3 زاگرس شهرکرد

23,912 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

24,010 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان

24,353 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

24,304 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان

24,598 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3 ذوب آهن اصفهان

24,500 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 اجدار A3 ذوب آهن اصفهان

24,696 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A3 ذوب آهن اصفهان

26,166 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

13,426,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

10,780,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 24 ذوب‌آهن اصفهان بنگاه اصفهان

9,163,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

8,036,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

6,762,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

5,684,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

4,655,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان بنگاه اصفهان

4,018,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 فابریک کرمانشاه شاخه‌ای

4,263,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 سنگین کرمانشاه شاخه‌ای

3,283,000 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

25,088 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

25,088 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

24,598 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

26,460 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2.5 رول 600 نورد و لوله اهواز

32,830 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 رول 600 نورد و لوله اهواز

32,830 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 15 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی

34,202 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 12 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی

34,202 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 10 فابریک 1200 نورد و تولید قطعات فولادی

34,202 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 50 فابریک 1250 خرم آباد

25,186 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 40 فابریک 1250 خرم آباد

25,186 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 35 فابریک 1250 خرم آباد

25,186 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 30 فابریک 1250 خرم آباد

25,676 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 25 فابریک 1250 خرم آباد

26,166 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 20 فابریک 1250 خرم آباد

25,480 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 فابریک 1000 نیکان پروفیل

33,908 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 12 رول 1000 فولاد گیلان

29,792 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 10 رول 1000 فولاد گیلان

29,596 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 نورد کوثر اهواز

24,304 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 8 رول 1000 فولاد گیلان

29,596 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد گیلان

29,596 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 نورد کوثر اهواز

24,304 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان

25,186 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 40 فابریک 1500 فولاد کاویان

28,420 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 30 فابریک 1500 فولاد کاویان

28,420 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان

28,420 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 20 فابریک 1500 فولاد کاویان

28,420 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان

25,088 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان

25,088 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 فولاد ماهکار اشتهارد _ 132 کیلویی

24,206 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 18 فابریک فایکو

25,039 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 16 فابریک فایکو

25,039 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 14 سنگین فایکو

25,039 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 40 فابریک 2000 فولاد اکسین

30,380 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 35 فابریک 2000 فولاد اکسین

30,380 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 30 فابریک 2000 فولاد اکسین

29,890 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 25 فابریک 2000 فولاد اکسین

28,714 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 20 فابریک 2000 فولاد اکسین

30,380 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه

32,340 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه  12 رول 1500 فولاد مبارکه

32,340 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه

32,340 تومان
  سبد خرید

تیرآهن 18 بلند ناب تبریز

24,990 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه

32,340 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه

32,340 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه

32,340 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه

33,320 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه

33,320 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکه

33,516 تومان
  سبد خرید

تيرآهن 14 ظفر بناب 124 کیلویی

24,255 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه

33,516 تومان
  سبد خرید

ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه

33,516 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3فولاد درپاد تبریز

25,480 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3فولاد نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3 نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3 نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3 نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3فولاد نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 اجدار A3فولاد نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3فولاد نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 28 آجدار A3فولاد ظفر بناب

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 25 آجدار A3فولاد ظفربناب

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 22 آجدار A3فولاد ظفر بناب

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 20 آجدار A3فولاد ظفر بناب

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3فولاد ظفربناب

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 اجدار A3فولاد ظفر بناب

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3فولاد ظفر بناب

23,863 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A3فولاد ظفر بناب

24,255 تومان
  سبد خرید

میلگرد 10 اجدار A2فولاد ظفربناب

24,108 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2فولاد ظفربناب

24,549 تومان
  سبد خرید

میلگرد 8 آجدار A2فولاد ظفر بناب

24,549 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

25,480 تومان
  سبد خرید

میلگرد 18 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

25,480 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز

25,480 تومان
  سبد خرید

میلگرد 16 آجدار A3 درپاد تبریز

25,480 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

25,480 تومان
  سبد خرید

میلگرد 14 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

25,480 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

25,676 تومان
  سبد خرید

میلگرد 12 اجدار A3فولاد درپاد تبریز

25,676 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

میلگرد 32 آجدار A3 نیشابور

23,422 تومان
  سبد خرید

بازاربزرگ عمده فروشی و صادرات آنلاین ایران

آرکارنو

آرکارنو با تمرکز بر ایجاد فضای تبادلی بین اصناف و تولیدکنندگان ، بازار آنلاین عمده فروشی بزرگی برای فروش کالاهای مختلف ایجاد نموده است . در این پلتفرم اینترنتی ، تولیدکنندگان ، تامین کنندگان و واردکنندگان عمده کشور ، محصولات خود را در ویترین فروشگاه آنلاین اختصاصی خود در پلتفرم عمده فروشی آرکارنو قرار میدهند . تجار ، بازرگانان و اصناف مخاطبین اصلی این پلتفرم هستند ، چراکه مجموعه ای بی نظیر و متنوع از محصولات را تنها با چند کلیک در اختیار خواهند داشت . آرکارنو همچنین با ایجاد بسترهای صادراتی ، امکانات خوبی را برای تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان به منظور دستیابی به بهترین محصولات و همچنین پرسودترین بازارهای جهانی فراهم آورده. از بازار بزرگ عمده فروشی آنلاین آرکارنو غافل نشو!

درباره بازار عمده فروشی و صادرات آرکارنو