تامین فرآورده های نفتی و پتروشیمی انتخاب مفید

گروه تامین تولید و صادرات ، بیش از ۹۰۰ محصول شیمیایی و مواد اولیه مورد لزوم صنایع و صادرات را با بهترین سرویس و قیمتهای رقابتی در ایران و سایر کشورها برای شما تامین میکند

زمینه فعالیت : 

محصولات پتروشیمی و مواد اولیه صنایع

دی اتیلن گلایکول مجتمع فرساشیمی

17,872 تومان
  سبد خرید

منو اتیلن گلایگول مجمتع فرساشیمی

15,171 تومان
  سبد خرید

دی اتیلن گلایکول مجتمع مروارید

17,872 تومان
  سبد خرید

منو اتیلن گلایگول مجمتع مروارید

15,171 تومان
  سبد خرید

دی اتیلن گلایکول مجتمع مارون

17,872 تومان
  سبد خرید

منو اتیلن گلایگول مجمتع مارون

15,171 تومان
  سبد خرید

آمونیاک مایع مجتمع کود شیمیایی اوره لردگان

13,122 تومان
  سبد خرید

اوره گرانوله مجتمع کرمانشاه

17,511 تومان
  سبد خرید

آمونیاک مایع مجتمع کرمانشاه

13,122 تومان
  سبد خرید

متیل دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمری KP600 مجتمع کارون

65,297 تومان
  سبد خرید

متیل دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمری مجتمع کارون

72,553 تومان
  سبد خرید

متیل دی فنیل دی ایزوسیانات خالص مجتمع کارون

65,651 تومان
  سبد خرید

تولوئن ایزو سیانات مجتمع کارون

64,059 تومان
  سبد خرید

متانول مجتمع فن آوران

6,416 تومان
  سبد خرید

اسید استیک مجتمع فن آوران

24,249 تومان
  سبد خرید

اوره گرانوله مجتمع شیراز

17,511 تومان
  سبد خرید

اوره پریل مجتمع شیراز

18,445 تومان
  سبد خرید

آمونیاک مایع مجتمع شیراز

13,122 تومان
  سبد خرید

گاز آمونیاک مجتمع شیراز

13,122 تومان
  سبد خرید

منومر وینیل استات مجتمع شازند

54,801 تومان
  سبد خرید

دو اتیل هگزانول مجتمع شازند

44,903 تومان
  سبد خرید

نرمال بوتانول مجتمع شازند

37,425 تومان
  سبد خرید

ایزوبوتانول مجتمع شازند

31,086 تومان
  سبد خرید

دی اتیلن گلایکول مجتمع شازند

17,872 تومان
  سبد خرید

منو اتیلن گلایکول مجتمع شازند

15,171 تومان
  سبد خرید

تری اتانول آمین مجتمع شازند

27,495 تومان
  سبد خرید

دی اتانول آمین مجتمع شازند

32,182 تومان
  سبد خرید

منو اتانول آمین مجتمع شازند

31,361 تومان
  سبد خرید

1 و 3 بوتادین مجتمع شازند

14,746 تومان
  سبد خرید

برش سنگین مجتمع شازند

10,477 تومان
  سبد خرید

آلکیل بنزن خطی مجتمع بیستون

37,096 تومان
  سبد خرید

آلکیل بنزن خطی مجتمع سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

37,096 تومان
  سبد خرید

متانول مجتمع زاگرس

6,416 تومان
  سبد خرید

متانول مجتمع متانول کاوه

6,416 تومان
  سبد خرید

متانول مجتمع شیراز

6,416 تومان
  سبد خرید

اوره گرانوله مجتمع رازی

17,511 تومان
  سبد خرید

آمونیاک مایع مجتمع رازی

13,122 تومان
  سبد خرید

کریستال ملامین مجتمع خراسان

75,219 تومان
  سبد خرید

اوره پریل مجتمع خراسان

18,445 تومان
  سبد خرید

آمونیاک مایع مجتمع خراسان

13,122 تومان
  سبد خرید

گاز آمونیاک مجتمع خراسان

13,122 تومان
  سبد خرید

برش سنگین مجتمع جم

10,477 تومان
  سبد خرید

سوخت کوره ی سبک مجتمع تبریز

15,351 تومان
  سبد خرید

1 و 3 بوتادین مجتمع تبریز

14,746 تومان
  سبد خرید

اوره گرانوله مجتمع پردیس

17,479 تومان
  سبد خرید

پنتان پلاس مجتمع پارس

15,261 تومان
  سبد خرید

گاز مایع صنعتی مجتمع پارس

19,866 تومان
  سبد خرید

گاز پروپان مجتمع پارس

20,529 تومان
  سبد خرید

گاز بوتان مجتمع پارس

19,583 تومان
  سبد خرید

اتیل بنزن مجتمع پارس

24,855 تومان
  سبد خرید

استایرن مونومر مجتمع پارس

27,617 تومان
  سبد خرید

بنزن مجتمع بوعلی سینا

21,818 تومان
  سبد خرید

گاز مایع صنعتی مجتمع بندر امام

19,866 تومان
  سبد خرید

گاز پروپان مجتمع بندر امام

20,526 تومان
  سبد خرید

گاز بوتان بندر امام

19,583 تومان
  سبد خرید

تولوئن مجتمع بندر امام

20,362 تومان
  سبد خرید

زایلین مخلوط مجتمع بندر امام

18,024 تومان
  سبد خرید

1 و 3 بوتادین مجتمع بندر امام

14,746 تومان
  سبد خرید

بنزن مجتمع بندر امام

21,818 تومان
  سبد خرید

برش سنگین مجتمع بندر امام

10,477 تومان
  سبد خرید

آروماتیک سنگین مجتمع برزویه

19,274 تومان
  سبد خرید

زایلین مخلوط مجتمع برزویه

18,024 تومان
  سبد خرید

پارازایلین مجتمع برزویه

20,220 تومان
  سبد خرید

بنزن مجتمع برزویه

21,818 تومان
  سبد خرید

ارتوزایلن 99.5 درصد مجتمع برزویه

20,835 تومان
  سبد خرید

1 و 3 بوتادین مجتمع امیرکبیر

14,746 تومان
  سبد خرید

برش سنگین مجتمع امیرکبیر

10,477 تومان
  سبد خرید

سود کاستیک مجتمع اروند

7,195 تومان
  سبد خرید

کریستال ملامین مجتمع ارومیه

75,219 تومان
  سبد خرید

پروپان مایع مجتمع آبادان

16,832 تومان
  سبد خرید

سود کاستیک مجتمع آبادان

7,195 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن تزریقی ZB 548T مجتمع نوید زر شیمی

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن تزریقی ZB 548R مجتمع نوید زر شیمی

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن فیلم ZH 525J مجتمع نوید زر شیمی

40,196 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی ZH 510L مجتمع نوید زر شیمی

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی ZH 550J مجتمع نوید زر شیمی

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی ZH 552R مجتمع نوید زر شیمی

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZR 348T مجتمع نوید زر شیمی

41,672 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R مجتمع نوید زر شیمی

41,672 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C مجتمع نوید زر شیمی

45,210 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C مجتمع نوید زر شیمی

44,266 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L مجتمع نوید زر شیمی

42,508 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L مجتمع نوید زر شیمی

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L مجتمع نوید زر شیمی

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L مجتمع نوید زر شیمی

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L مجتمع نوید زر شیمی

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C مجتمع نوید زر شیمی

43,689 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C مجتمع نوید زر شیمی

43,689 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA مجتمع نوید زر شیمی

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV مجتمع میاندوآب

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 مجتمع میاندوآب

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV مجتمع میاندوآب

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 مجتمع میاندوآب

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F مجتمع میاندوآب

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F مجتمع مهر

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ مجتمع مهاباد

34,188 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ مجتمع مهاباد

34,188 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 مجتمع مهاباد

34,778 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 مجتمع مهاباد

34,778 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 18B01 مجتمع مهاباد

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 مجتمع مهاباد

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مجتمع مهاباد

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 مجتمع مهاباد

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی MP08 مجتمع محب پلیمر قم

37,426 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن مقاوم 4512 مجتمع محب بسپار ایده گستر

44,623 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R

41,672 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن تزریقی EP 548R مجتمع مارون

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP525J مجتمع مارون

40,196 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP562S مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP501D مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی 550J مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP552R مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP565S مجتمع مارون

42,296 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی V79S مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی Z30G مجتمع نساجی

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی V30G مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی F30G مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی Z30S مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی V30S مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی C30S مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی C30G مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی X30G مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی RP240G مجتمع مارون

41,672 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مجتمع مارون

44,266 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP500J مجتمع مارون

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مجتمع مارون

40,963 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مجتمع مارون

26,449 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARMCRP100BLACK مجتمع تولیدی مارون

32,495 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100N مجتمع مارون

30,631 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم EX5

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مجتمع مارون

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020

26,449 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقیI4 مجتمع تولیدی مارون

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ایHD50B01 مجتمع تولیدی لرستان

27,303 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ایHD48BF7 مجتمع تولیدی لرستان

27,303 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 مجتمع تولیدی لرستان

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی6040UV مجتمع تولیدی لرستان

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 مجتمع تولیدی لرستان

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی62N11UV مجتمع تولیدی لرستان

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV مجتمع تولیدی لرستان

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی62N18 مجتمع تولیدی لرستان

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی62N07UV مجتمع تولیدی لرستان

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07 مجتمع تولیدی لرستان

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی62N07 مجتمع تولیدی لرستان

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 مجتمع تولیدی لرستان

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV مجتمع تولیدی لرستان

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV مجتمع تولیدی لرستان

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 مجتمع تولیدی لرستان

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV مجتمع تولیدی لرستان

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 مجتمع تولیدی لرستان

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مجتمع تولیدی لرستان

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی22B01 مجتمع تولیدی لرستان

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 مجتمع تولیدی لاله

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم2404TC47 مجتمع تولیدی لاله

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 مجتمع تولیدی لاله

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 مجتمع تولیدی لاله

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم2102TN01 مجتمع تولیدی لاله

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیل م2101TN47 مجتمع تولیدی لاله

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42 مجتمع تولیدی لاله

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 مجتمع تولیدی لاله

37,490 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 مجتمع تولیدی لاله

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T مجتمع تولیدی لاله

36,088 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 مجتمع تولیدی کردستان

35,155 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 مجتمع تولیدی کردستان

35,155 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 مجتمع تولیدی کردستان

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم2420F8 مجتمع تولیدی کردستان

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم2420F3 مجتمع تولیدی کردستان

37,490 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم2420E02 مجتمع تولیدی کردستان

35,038 تومان
  سبد خرید

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 گرید طبیعی مجتمع تولیدی قائد بصیر

54,255 تومان
  سبد خرید

اکریلونیتریل بوتادین استایرن گرید طبیعی مجتمع 50 تولیدی قائد بصیر

53,738 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید S65مجتمع تولیدی غدیر

42,354 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 1161 مجتمع تخت جمشید پارس

37,426 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 1551 مجتمع تخت جمشید پارس

37,426 تومان
  سبد خرید

SBR 1502 مجتمع تخت جمشید

46,102 تومان
  سبد خرید

SBR 1712 مجتمع تخت جمشید

44,519 تومان
  سبد خرید

PBR 1220 مجتمع تخت جمشید

42,454 تومان
  سبد خرید

PBR 1202 مجتمع تخت جمشید

44,813 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی 526WP مجتمع تبریز

37,485 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 1460FG مجتمع تبریز

36,641 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 مجتمع تبریز

27,279 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA مجتمع تبریز

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA مجتمع تبریز

23,329 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA مجتمع تبریز

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی5218EA مجتمع تبریز

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA مجتمع تبریز

25,838 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

28,804 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

29,679 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

28,238 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

27,414 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

28,470 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nمجتمع تولیدی شهید تندگویان

27,620 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی  TG640MOD_SB S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

28,315 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتاالت نساجی TG640MOD-SB N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

27,491 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

27,260 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتاالت نساجی TG640MOD N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

26,694 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

28,121 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

27,183 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N  مجتمع شهید تندگویان

26,641 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

26,899 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB N مجتمع تولیدی شهید تند گویان

26,641 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

26,771 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

27,028 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S مجتمع شهید تندگویان

33,055 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

32,076 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

32,780 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

31,801 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800S مجتمع شهید تندگویان

32,015 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

31,067 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

31,220 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

30,578 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطریBG760S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

31,067 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطریBG760N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

30,425 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

30,945 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن ترفتالات بطریBG730N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

30,303 تومان
  سبد خرید

آمورف PET S مجتمع تولیدی شهید تندگویان

29,385 تومان
  سبد خرید

آمورف PET N مجتمع تولیدی شهید تندگویان

29,080 تومان
  سبد خرید

پلی بوتادین رابر 1210S مجتمع تولیدی شازند

44,813 تومان
  سبد خرید

پلی بوتادین رابر مجتمع تولیدی شازند

42,454 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مجتمع تولیدی شازند

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA مجتمع تولیدی شازند

27,279 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA مجتمع تولیدی شازند

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مجتمع تولیدی شازند

26,449 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن (EX3(PE80 مجتمع تولیدی شازند

29,327 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARMCRP100BLACK مجتمع تولیدی شازند

32,495 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 0410AA مجتمع تولیدی شازند

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ مجتمع تولیدی شازند

34,188 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 20075 مجتمع تولیدی شازند

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA مجتمع تولیدی شازند

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی Z30S مجتمع تولیدی شازند

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی V30S مجتمع تولیدی شازند

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP510L مجتمع تولیدی شازند

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی ARP512A مجتمع تولیدی شازند

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیHP554P مجتمع تولیدی شازند

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP552R مجتمع تولیدی شازند

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیHP565S مجتمع تولیدی شازند

42,296 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیHP550J مجتمع تولیدی شازند

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن پزشکیARP801 مجتمع تولیدی شازند

44,031 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن پزشکی V30GA مجتمع تولیدی شازند

40,137 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R مجتمع تولیدی شازند

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R مجتمع تولیدی شازند

41,672 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی PP R 60 مجتمع تولیدی شازند

43,689 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیاییPP R 40 مجتمع تولیدی شازند

36,549 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی RP210G مجتمع تولیدی شازند

41,907 تومان
  سبد خرید

پلی پروپلین شیمیاییPP ARP 230 مجتمع تولیدی شازند

36,641 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA مجتمع تبریز

25,641 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیاییPPEPQ30RF مجتمع تولیدی شازند

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA مجتمع تبریز

25,341 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ مجتمع تبریز

34,424 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیاییPP EP2X CI مجتمع تولیدی شازند

38,488 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیاییPP EP2X CE مجتمع تولیدی شازند

41,672 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 0220AA مجتمع تبریز

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G مجتمع تولیدی شازند

44,397 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیاییRG3212E  مجتمع تولیدی رجال

44,266 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیاییRG3212H مجتمع تولیدی رجال

36,641 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیاییRG3420L مجتمع تولیدی رجال

52,615 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن فیلمRG1104K مجتمع تولیدی رجال

40,196 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1102XK مجتمع تولیدی رجال

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ مجتمع تبریز

34,188 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی RG1102M مجتمع تولیدی رجال

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA مجتمع تبریز

34,070 تومان
  سبد خرید

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901 مجتمع تبریز

55,390 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1102XL مجتمع تولیدی رجال

39,902 تومان
  سبد خرید

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157 مجتمع تبریز

53,738 تومان
  سبد خرید

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 مجتمع تبریز

53,738 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن مقاوم 7240 مجتمع تبریز

44,623 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 1540 مجتمع تبریز

37,426 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 1460 مجتمع تبریز

36,641 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 1160 مجتمع تبریز

34,732 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine

17,554 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی EPS Fine مجتمع تبریز

21,065 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی EPS Oversize مجتمع تبریز

21,942 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی 500 مجتمع تبریز

35,108 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی 400 مجتمع تبریز

36,388 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی 300 مجتمع تبریز

36,571 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی 200 مجتمع تبریز

36,571 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی 100 مجتمع تبریز

36,571 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی SE 250 مجتمع پلی استایرن انبساطی سهند

36,771 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی SE 150 مجتمع پلی استایرن انبساطی سهند

36,771 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی SE 50 مجتمع پلی استایرن انبساطی سهند

36,771 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی Fine مجتمع پلی استایرن انبساطی سهند

21,065 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی W500 مجتمع پلی استایرن انبساطی سهند

33,722 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی SE350 مجتمع پلی استایرن انبساطی سهند

35,291 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 مجتمع پلیمر کرمانشاه

30,631 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مجتمع پلیمر کرمانشاه

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 رمجتمع پلیمر کرمانشاه

27,841 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مجتمع پلیمر کرمانشاه

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 مجتمع پلیمر کرمانشاه

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV مجتمع پلیمر کرمانشاه

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 مجتمع پلیمر کرمانشاه

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادی BL4 مجتمع پلیمر کرمانشاه

24,670 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مجتمع پلیمر کرمانشاه

24,670 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی PI110 مجتمع پلی نار

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C مجتمع پلی نار

44,266 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی CR380 مجتمع پلی نار

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی PYI180 مجتمع پلی نار

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی PYI250 مجتمع پلی نار

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی SIF010 مجتمع پلی نار

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی SIF030 مجتمع پلی نار

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی SF060 مجتمع پلی نار

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP552R مجتمع پلی پروپیلن جم

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی C30S مجتمع پلی پروپیلن جم

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1102L مجتمع تولیدی رجال

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی RG1102H مجتمع تولیدی رجال

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1101XXR مجتمع تولیدی رجال

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1101XS مجتمع تولیدی رجال

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1101XP مجتمع تولیدی رجال

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1101N مجتمع تولیدی رجال

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی RG1101XN  مجتمع تولیدی رجال

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1101SL مجتمع تولیدی رجال

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1101S مجتمع تولیدی رجال

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجیRG1101P مجتمع تولیدی رجال

33,425 تومان
  سبد خرید

اپوکسی رزین جامد محلول در زایلینE1X75LC مجتمع تولیدی خوزستان

115,538 تومان
  سبد خرید

اپوکسی رزین جامد پودریE11P مجتمع تولیدی خوزستان

120,257 تومان
  سبد خرید

اپوکسی رزین مایع  E06SPL مجتمع تولیدی خوزستان

12,497 تومان
  سبد خرید

پلی کربناتPGPC1012UR مجتمع تولیدی خوزستان

99,274 تومان
  سبد خرید

پلی کربناتPGPC 0407UR مجتمع تولیدی خوزستان

99,274 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین دورانی38504UV مجتمع تولیدی جم

27,279 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 مجتمع تولیدی جم

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی60507UV مجتمع تولیدی جم

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 مجتمع تولیدی جم

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی60505UV مجتمع تولیدی جم

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی60505 مجتمع تولیدی جم

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV مجتمع تولیدی جم

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی52528 مجتمع تولیدی جم

24,963 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی52518مجتمع تولیدی جم

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی52511UV مجتمع تولیدی جم

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی52511 مجتمع تولیدی جم

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV مجتمع تولیدی جم

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 مجتمع تولیدی جم

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی52501SU مجتمع تولیدی جم

26,559 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU مجتمع تولیدی جم

26,559 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی52502 مجتمع تولیدی جم

26,087 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادیBL4 مجتمع تولیدی جم

26,449 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادیBL3 مجتمع تولیدی جم

26,449 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5) مجتمع تولیدی جم

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ایHD50401 مجتمع تولیدی جم

27,841 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ایHD534F7 مجتمع تولیدی جم

27,841 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای5000S مجتمع تولیدی جم

27,841 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژنk CRP100 AR مجتمع تولیدی جم

28,824 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520مجتمع تولیدی جم

28,153 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510 مجتمع تولیدی جم

28,153 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP 500p مجتمع پلی پروپیلن جم

33,425 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100N مجتمع تولیدی جم

30,847 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP510L مجتمع پلی پروپیلن جم

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP550J مجتمع پلی پروپیلن جم

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن فیلم HP525J مجتمع پلی پروپیلن جم

40,196 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژنEX3(PE80) مجتمع تولیدی جم

29,327 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن نساجی HP 500J مجتمع پلی پروپیلن جم

39,902 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230C مجتمع پلی پروپیلن جم

36,641 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV مجتمع پلی پروپیلن جم

42,557 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV مجتمع تولیدی جم

25,957 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی235F6 مجتمع تولیدی جم

34,424 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nمجتمع تولیدی جم

34,778 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی22501KJ مجتمع تولیدی جم

34,188 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S مجتمع پلی پروپیلن جم

41,672 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R مجتمع پلی پروپیلن جم

41,672 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی EP548T مجتمع پلی پروپیلن جم

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 22501AA مجمتع تولیدی جم

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R مجتمع پلی پروپیلن جم

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L مجتمع پلی پروپیلن جم

41,140 تومان
  سبد خرید

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G مجتمع پلی پروپیلن جم

41,188 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس

37,426 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی1161تخت جمشید پارس

34,665 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن مقاوم 6045 مجتمع پترو پاک مشرق زمین

44,623 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی1551مجتمع تخت جمشید پارس

34,665 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 1115 مجتمع پترو پاک مشرق زمین

37,426 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید S7054 مجتمع بندر امام

46,926 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید S6558 مجتمع بندر امام

42,520 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید S6058 مجتمع بندر امام

44,723 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 مجتمع بندر امام

26,449 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UA مجتمع بندر امام

25,317 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 مجتمع بندر امام

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 مجتمع بندر امام

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 مجتمع بندر امام

35,038 تومان
  سبد خرید

استایرن بوتادین رابر تیره 1500 مجتمع بندر امام

45,206 تومان
  سبد خرید

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 مجتمع بندر امام

46,102 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR مجتمع بانیار

35,108 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR مجتمع بانیار

36,388 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR مجتمع بانیار

38,600 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR مجتمع بانیار

38,600 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR مجتمع بانیار

38,600 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F مجتمع ایلام

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J مجتمع ایلام

24,845 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادی 8200B مجتمع ایلام

26,449 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M مجتمع ایلام

30,041 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M مجتمع ایلام

29,327 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی R-410 مجتمع پلی استایرن انتخاب

33,309 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی R-420 مجتمع پلی استایرن انتخاب

33,309 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی F-405 مجتمع پلی استایرن انتخاب

34,843 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی R-320 مجتمع پلی استایرن انتخاب

34,489 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی R-220 مجتمع پلی استایرن انتخاب

34,489 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی F-305 مجتمع پلی استایرن انتخاب

37,279 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی F-105 مجتمع پلی استایرن انتخاب

37,279 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی نسوز F-50 مجتمع پلی استایرن انتخاب

36,388 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی نسوز F-400 مجتمع پلی استایرن انتخاب

36,388 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی دیرسوز F-300 مجتمع پلی استایرن انتخاب

38,600 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی نسوز F-200 مجتمع پلی استایرن انتخاب

38,600 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی نسوز F-100 مجتمع پلی استایرن انتخاب

38,600 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی R-400 مجتمع پلی استایرن انتخاب

36,388 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی R-310 مجتمع پلی استایرن انتخاب

36,571 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی R-300 مجتمع پلی استایرن انتخاب

36,571 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن انبساطی R-200 مجتمع پلی استایرن انتخاب

36,571 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 32N  مجتمع ایسین پلاستیک

37,726 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مجتمع امیرکبیر

26,449 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مجتمع امیرکبیر

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 مجتمع امیرکبیر

30,041 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ مجتمع امیرکبیر

34,188 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 0209AA مجتمع امیرکبیر

34,070 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2420K مجتمع امیرکبیر

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H مجتمع امیرکبیر

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F مجتمع امیرکبیر

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D مجتمع امیرکبیر

36,789 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید S7042 مجتمع اروند

46,926 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید S6532 مجتمع اروند

42,520 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید E7242 مجتمع اروند

50,451 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید E6644 مجتمع اروند

51,829 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید E6834 مجتمع اروند

52,537 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین اکستروژن (HEX4460 (PE80 مجتمع آریا ساسول

29,446 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPA مجتمع آریا ساسول

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110 مجتمع آریا ساسول

26,897 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713 مجتمع آریا سلول

28,077 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سنگین بادی 4265 مجتمع آریا ساسول

26,449 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047A مجتمع آریا ساسول

35,391 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 مجتمع آریا ساسول

36,088 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A مجتمع آریا ساسول

35,391 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130 مجتمع آریا ساسول

36,789 تومان
  سبد خرید

پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119 مجتمع آرتان پترو کیهان

35,038 تومان
  سبد خرید

پلی استایرن معمولی 1309

37,426 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید S70 مجتمع آبادان

46,926 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید S65 مجتمع آبادان

42,520 تومان
  سبد خرید

پلی وینیل کلراید S57 مجتمع آبادان

46,926 تومان
  سبد خرید

قیر بشکه ای گرید ۸۰-۱۰۰

353 تومان
  سبد خرید

بازاربزرگ عمده فروشی آنلاین ایران

آرکارنو

آرکارنو با تمرکز بر ایجاد فضای تبادلی بین اصناف و تولیدکنندگان ، بازار آنلاین عمده فروشی بزرگی برای فروش کالاهای مختلف ایجاد نموده است . در این پلتفرم اینترنتی ، تولیدکنندگان ، تامین کنندگان و واردکنندگان عمده کشور ، محصولات خود را در ویترین فروشگاه آنلاین اختصاصی خود در پلتفرم عمده فروشی آرکارنو قرار میدهند . تجار ، بازرگانان و اصناف مخاطبین اصلی این پلتفرم هستند ، چراکه مجموعه ای بی نظیر و متنوع از محصولات را تنها با چند کلیک در اختیار خواهند داشت . آرکارنو همچنین با ایجاد بسترهای صادراتی ، امکانات خوبی را برای تولیدکنندگان و همچنین صادرکنندگان به منظور دستیابی به بهترین محصولات و همچنین پرسودترین بازارهای جهانی فراهم آورده. از بازار بزرگ عمده فروشی آنلاین آرکارنو غافل نشو!

درباره آرکارنو